Att jobba som Ordningsvakt

Jag har jobbat som Ordningsvakt sedan 2001 och här kommer samlad information om mycket som rör arbetet som ordningsvakt.
Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen av Sveriges ordningsvakter.

Ordningsvakter har befogenhet att:

Omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd ”inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan”
Avvisa eller avlägsna personer som genom ”sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna”. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakten omhänderta personen tillfälligt. Ordningsvakten ska i första hand försöka prata folk tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.

Exempel på platser där ordningen får skötas av ordningsvakter:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Platser som allmänheten har tillträde till eller där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt alkohollagen.
Säkerhetskontroll i domstolar, där de bland annat har befogenhet att kroppsvisitera besökare.

En ordningsvakt måste vara lämplig för uppdraget och i princip inte vara straffad tidigare. Polismyndigheten är skyldig att varje år kontrollera att ordningsvakten uppfyller kraven.

En ordningsvakt lyder under polismyndigheten i det län där tjänstgöringen sker. Ordningsvakten är skyldig att lyda polismans order som rör tjänsten som ordningsvakt. En ordningsvakt har också rapporteringsskyldighet gentemot Polisen och skyldighet att lämna rapport när han/hon får kännedom om ett brott.

Om polismyndigheten upptäcker att en ordningsvakt har brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt. Brott i tjänsten leder därför oftast till att förordnandet dras in.

Lag (1980:578) om ordningsvakter
Lagen om ordningsvakter

Ordningssvaktförordning (1980:589)
Ordningsvaktsförordningen

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter
Föreskrifter om ordningsvakter

Ansökan som ordningsvakt/ utbildning
Ansökan till Ordningsvakt

Läs mer om Ordningsvakter på Polisens Hemsida
Polisens hemsida

Share