Ett gripande och eventuella eventuella påföljder vid snatteri

En person kommer in i en butik, Jag som civil väktare iakttar och spanar på aktuell person, Personen tillgriper olika antal varor på olika tillvägagångssätt.
Personen passerar kassan utan att ha betalt för den eller de varor personen inte betalt, Jag legitimerar mig som civil väktare samt informerar att personen är gripen för snatteri och får medfölja för samtal på kontor eller lager.

På denna plats skrivs det en anmälan om tillgrep i butik, En anmälan om tillgrepp i butik.
I denna anmälan skrivs information om målsägande som är aktuell butik adress samt organisationsnummer samt telefonnummer till denne.
Därefter skriver man den misstänktes personuppgifter i anmälan och därefter följer då den gärningsbeskrivning där jag som civil väktare redogör för vad jag sett, vad den misstänkte har gjort och hur denne gått tillväga då denne tillgrep aktuella varor.
Jag kollar om det finns ersättningsanspråk från butiken men är varan oförstörd med tillhörande förpackning etc så finns det inga anspråk från målsäganden.
Är förpackningen förstörd eller på annat sätt osäljbar så kommer butiken att ha ett ersättningsanspråk på den misstänkte för detta.
Jag frågar även om den misstänkte erkänner eller förnekar brott, Erkänner denne så är allt där direkt ur världen eftersom den misstänkte då kommer att få ett så kallat strafföreläggande.

Strafföreläggande

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkte, på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. Detta är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser.

Erkänner inte personen så kommer denne att kallas till rättegång där jag som vittne till händelsen kommer att kallas till huvudförhandling och vittna mot denne person.
Döms man så kan straffet bli värre än om man erkänt tillgrepp i fråga om bötesbeloppet.

Dock är detta inte den stora saken som jag ser det egentligen att personen får ett bötesbelopp utan då är det värre med att man alltid som dömd för ett brott hamnar i polisens belastningsregister där alla dömda personer finns i 5 år för snatteri.
Detta ställer till stora problem för den dömde och då framförallt om man passerat 18 år och ska söka jobb tex då allt fler företag begär utdrag ur belastningsregistret innan dem anställer någon.
Är man under 18 år kommer man att tillsammans med vårdnadshavare få samtala med sociala myndigheterna vilket bara det kan bli allvarligt om brottet beror på dålig hemma miljö, Upptäcker socialförvaltningen detta och en större utredning görs kan man bli omhändertagen med stöd av LVU ”LVU = Lagen om vård av unga och därmed hamna hos fosterfamilj etc.
Det är oerhört vanligt att arbetsgivare begär ett utdrag ur belastningsregistret när man söker anställning i arbeten som ställer krav på pålitlighet eller på annat sätt kommer ha förtroende på något sätt tex hantera pengar eller andra värdehandlingar.
Numera begär oftast kommuner utdrag ur belastningsregistret då man ska söka jobb på dagis men det förekommer i alla branscher som restauranger butiker banker med mera.

Dock är det även väldigt vanligt att även bostadsföretag och bostadsrättsföreningar begär detta utdrag ur belastningsregistret innan man får teckna avtal eller flytta in i en bostadsrättsförening.

Att vara straffad för snatteri eller stöld är aldrig bra, Tänk till innan du begår en sådan handling som är straffbar, Detta då det lilla snatteriet för 20 kr kan komma att kosta dig så mycket mer än lite böter.
Det är för sent att tänka, Efter att man begått en brottslig handling.

att snatta är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Vad många inte tänker på heller är att begår man upprepande snatterier inom korta perioder kan man där dömas till just fängelse upp till sex månader.
Och ännu värre är det om du snattar och försöker använda våld för att inte åka fast och med avsikt att behålla varorna då är det ett så kallat Motvärnsrån och då blir det absolut inget bötesbelopp utan då är det aktuellt med ett fängelsestraff beroende på våldet den misstänkte använder.

I 6 kapitlet 5 paragrafen står det.
5 § Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Har man verktyg som man använder för att tillgripa vara eller varor eller väskor som är specialgjorda för att tillgripa varor så är det direkt stöld, Detta då gärningsmannen har planerat gärningen.
Men att snatta är en så kallad ingivelse att tillgripa något då ska man dömas till just snatteri.

Allt för ofta griper jag även personer med så kallat LMA kort, Dem som har detta är dem som söker uppehållstillstånd i Sverige och det är väldigt allvarligt då man begår brott fast man är aktuell med en asylansökan vilket kan innebära att man nekas att bli medborgare i Sverige.

Ja detta var lite om snatteri och och de eventuella konsekvenser det kan medföra att tillgripa varor utan att betala för dessa.

Share