Principer för rättssäkerhet

Här nedan presenteras de principer som gäller för alla oss som jobbar med bevakning och säkerhet, Polisen mfl.

Rättssäkerhet rör förhållandet mellan den enskilde och staten, För att förhindra maktmissbruk har det ansetts nödvändigt att i rättssystemet bygga in vissa rättssäkerhetsgarantier för att skydda den enskilde mot godtycke och övergrepp från statens sida.

Vad innebär då rättssäkerhet ?
Någon klar och entydig innebörd av rättssäkerhetsbegreppet finns inte, Vid all offentlig verksamhet gäller flera allmänna grundprinciper.

Legalitetsprincipen
Principen slår fast i regeringsformen fast att den offentliga makten utövas under lagarna, Det är således lagen och inte den enskilde befattningshavaren som råder.
Utan stöd i lag saknas all grund för tvångsutövning, Vid ingripanden med tvångsmedel måste den enskilde väktaren / ordningsvakten alltid följa de skrivna rättsregler som grundlagen ger lagstöd för ett tvångsingripande.
Han / hon måste ha lagstöd vid varje ingripande med våld eller tvång.

Behovsprincipen
Behovsprincipen innebär att ett ingripande får ske endast om det är nödvändigt för att undanröja en aktuell fara eller störning.
Behovsprincipen innebär också att en väktare / ordningsvakt inte får ingripa med omedelbara tvångsåtgärder, om han kan lösa uppgiften med mindre ingripande åtgärder, Exempelvis genom erinran eller tillsägelser.

Proportionalitetsprincipen
Denna princip tar sikte på den skada som ett ingripande av en väktare / Ordningsvakt kan medföra på ett motstående intresse, Våld eller tvång som en väktare / Ordningsvakt tillgriper måste stå i rimlig proportion till åtgärdens syfte.
Det ska kunna anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna.

Ändamålsprincipen
Principen innebär att en lagbestämmelse inte får användas för användas dör annat ändamål än den är avsedd för, D v s en väktare / Ordningsvakt får inte kringgå lagen för att uppnå ett annat syfte.

Objektivitetsprincipen
En annan del i rättssäkerheten är Likhet inför lagen Den kommer till uttryck i regeringsformen genom den fastslagna objektivitetsprincipen där det framgår att den som fullgör myndighetsuppgift (Tex en ordningsvakt eller Polis) skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

Dessa rättsprinciper anser jag att alla väktare, Ordningvakter samt polis ska ha i baktanken varje gång dem är i tjänst.
Det är så otroligt viktigt att ingen tummar på dessa grundläggande principer för görs detta sätts rättssäkerheten ur spel.
Därmed uppmanar jag dig som enskild väktare ordningsvakt skyddsvakt samt polis att vara påläst på dessa ovan angivna rättsprinciper.

Share

Lämna en kommentar